විජලිත කොස් Export කරන හරිම විදිය | Food dehydration | Vijayanaya | Business | Dry Jack Fruit

ලංකාවේ අපි Food Export වලින් වෙන රටවල් එක්ක බලද්දී ගොඩක් පිටුපසින් ඉන්නේ ඇයි කියල ඔයාලාට මේ වීඩියෝ එක සම්පුර්නයෙන්ම බැලුවම හොදින් තේරෙනවනේ.

ඉතීම් මේකට අපිට ගන්න පුළුවන් එකම හොදම විසදුම තමයි Secondary Value addition Product වලට යන එක…

Secondary Value addition Product එකක් හදන්න ආසාවෙන් ඉන්න ඔයාලාට පුලුවන් අපිත් එක්ක අදම සම්බන්ද වන්න 👇

✅පාඨමාළා ගාස්තුව Rs.4000/= පමණයි
✅Course Duration- 1 month

Thailand 🇹🇭 🇱🇰 ආහාර විජලන තාක්‍ෂණය ඉගෙනගෙන ව්‍යවසායකයෙකු වන්න

🛑අපි මොනවද ඔයාලට කියල දෙන්නෙ?

🟡අහාර විජලනය(Food Dehydration) යනු ?
⚫️ විජලනය මගින් ආරම්භ කල හැකි නව කර්මාන්ත 20 ක්
⚫️අහාර විජලනය කරන සියලුම ක්‍රම
🟡Blanching ක්‍රම, උෂ්ණත්ව කාල පරාසයන්
⚫️එළවලු,පළතුරු,කොළ වර්ග,මස් වර්ග විජලනය
⚫️විජලනය කර පසු Packing Methods
🟡ආහාරයකට අගය එකතු කිරීම
⚫️GMP|GHP|HACCP|SLS ප්‍රමිති සහතික ලබාගන්නා අයුරු
⚫️විජලන යන්ත්‍රයක් මිලදී ගත යුතු අකාරය
🟡දෙස් විදෙස් වෙළඳපළ ජයගන්නා අයුරු

🛑ආහාර විජලනය පිළිබඳ නොමිලේ කරනු ලබන හැදින්වීමේ වැඩසටහනක YouTube Video එක අවශ්‍ය අයෙකුට නොමිලේ ලබා ගැනීම සඳහා පහත Link එක Touch කරන්න 👇

( )

077 734 6180 (WhatsApp)

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

පාඨමාලාව පිළිබඳ වැඩි විස්තර , ගාස්තු දැන ගැනීමට සහ මීළඟ කන්ඩායම සදහා ලියාපදිංචි වීමට පහත Link එක Touch කරන්න 👇

( )

0777347180 (WhatsApp)

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Our Social Media Platforms

✅Facebook –
✅TikTok –

Our Vision !

🖤We Help People, Teach them, Guide them, and Lead them, Finally We are Happy to See their Success💛

💛 Thai Sri Academy (Pvt) Ltd 🖤

Video Duration: 00:10:30

Subscribe to Channel:

This video by Thai Sri TV was liked: 233 times

If you like this video by Thai Sri TV, please support their CHANNEL by clicking on the SOURCE link below and Subscribe.

SOURCE

————————————–

Featuring Your Videos:

By featuring your videos on our blog, your videos will receive hundreds of views daily from our website visitors, you get a backlink to your channel for followers to subscribe to your channel. This is a win/win for SEO for both of us. If you would like your videos or channel highlighted and premiered on our blog for FREE, please contact us.

However, if you no longer want us to premier your channel, and want us to remove your video and not feature your channel anymore, please contact us.

Video Post Disclaimer:

The information contained in the multimedia content (“Video Content”) or post content in general, represents the views and opinions of the original creators of such Video Content or post, and does not necessarily represent the views or opinions of AlHaririGroup. The mere appearance of Video Content or the post on the Site does not constitute an endorsement by AlHaririGroup or its affiliates of such Video or Post Content. 

The Video Content or Post has been made available for informational and educational purposes only. AlHaririGroup does not make any representation or warranties with respect to the accuracy, applicability, fitness, or completeness of the Video or Post Content. AlHaririGroup does not warrant the performance, effectiveness or applicability of any sites listed or linked to in any Video Content or Post.

Affiliate Disclosure:

This post and description may also contain some affiliate links, which means that the post creator may receive a small commission at no extra cost to you if you click on some of the product links and decide to make a purchase. This channel is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com

Copyright Issue:

If you find any of your copyrighted material in this post or video, please contact us, so we can resolve the issue.

© All rights reserved by respective owners.

————————————–

Video Keyword Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *