టమాటో గ్రేడింగ్ కోసం రైతు సొంత ఆవిష్కరణ | Tomato Grading Machine in Low Cost | AgriTech Telugu

#GradingMachine #Tomato #FarmerInventions

If you wish to give support to this channel click on on this hyperlink

🍅🍅టమాటో గ్రేడింగ్ యంత్రం తాయారు చేసిన 🍅గవిని హరి కృష్ణ🍅 గారితో మాట్లాడాలి అనుకుంటే సంప్రదించవలసిన వివరాలు:
అడ్రస్: గవిని హరికృష్ణ
వేంజండ్ల గ్రామం, చేబ్రోలు మండలం, గుంటూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్.
ఫోన్ నెంబర్: 🍅93916 91561🍅

Contact particulars if you wish to discuss to Gavini Hari Krishna Gari who made the Tomato grading machine:
Address: Gavini Harikrishna
Venjandla Village, Chabrol (M), Guntur District, Andhra Pradesh.
Phone quantity: 93916 91561

Watch the next videos for those who discover it helpful:
🍅టమాటో గ్రేడింగ్ కోసం రైతు సొంత ఆవిష్కరణ | Tomato Grading Machine in Low Cost:
🌾
🌾
🌾

👉Our Social Media👈
► AgriTech Telugu Youtube @ www.youtube.com/c/AgriTechTelugu
► Facebook @
► Instagram @
► Twitter @
► Whatsapp @
📞 Contact No: 9030006656 (వాట్సాప్ లో మాత్రమే కాంటాక్ట్ చేయండి. Plz Contact in Whatsapp solely)
—————————————————————————————————————–
✉ E-Mail: agritechtelugu@gmail.com ✉
—————————————————————————————————————–

Video Duration: 00:15:59

Subscribe to Channel:

This video by AgriTech Telugu was appreciated: 1003 instances

If you want this video by AgriTech Telugu, please support their CHANNEL by clicking on the SOURCE hyperlink beneath and Subscribe.

SOURCE

————————————–

Featuring Your Videos:

By featuring your videos on our weblog, your videos will obtain tons of of views day by day from our website guests, you get a backlink to your channel for followers to subscribe to your channel. This is a win/win for web optimization for each of us. If you prefer to your videos or channel highlighted and premiered on our weblog for FREE, please contact us.

However, for those who now not need us to premier your channel, and need us to take away your video and never function your channel anymore, please contact us.

Video Post Disclaimer:

The data contained in the multimedia content material (“Video Content”) or put up content material in basic, represents the views and opinions of the unique creators of such Video Content or put up, and doesn’t essentially signify the views or opinions of AlHaririGroup. The mere look of Video Content or the put up on the Site doesn’t represent an endorsement by AlHaririGroup or its associates of such Video or Post Content. 

The Video Content or Post has been made accessible for informational and academic functions solely. AlHaririGroup doesn’t make any illustration or warranties with respect to the accuracy, applicability, health, or completeness of the Video or Post Content. AlHaririGroup doesn’t warrant the efficiency, effectiveness or applicability of any websites listed or linked to in any Video Content or Post.

Affiliate Disclosure:

This put up and outline may comprise some affiliate hyperlinks, which signifies that the put up creator might obtain a small fee at no extra price to you for those who click on on a few of the product hyperlinks and resolve to make a purchase order. This channel is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate promoting program designed to offer a way for websites to earn promoting charges by promoting and linking to Amazon.com

Copyright Issue:

If you discover any of your copyrighted materials in this put up or video, please contact us, so we are able to resolve the difficulty.

© All rights reserved by respective owners.

————————————–

Video Keyword Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *